Avverkning

Traditionell trädfällning är ett tillvägagångssätt som tillämpas om utrymme och markförhållanden tillåter detta. Främst används metoden vid vanligt skogsarbete, i skogspartier eller vid etableringar av byggtomter. Vi använder oss av en fällriktare, en domkraft för säker fällning. Vi gör alltid en noggrann riskanalys via en checklista innan varje fällningsmoment som ligger till grund för vilken metod som ska användas. Inför nybyggnationer krävs ibland avverkning av träd. Vi har en mindre traktor och tillgång till skotare för större avverkningar vilket gör att vi effektivt kan utföra avverkningar.

Naturvård

Naturvård innebär bevarande och skyddande av natur med dess djur och växter. Ett oroande problem idag är den ökande förlusten av biologisk mångfald. Dagens skogar består nästan enbart av produktionsskog. Bristen på gammelskog där träden får murkna ifred är stor. Vi kan hjälpa er med att vårda och säkerhetsställa naturområden, ängs- och skogsmark utan att missgynna den biologiska mångfalden.

Stubbrytning

Vi kan hjälpa till med stubbrytning, krossning och flisning av biobränslen, även från exploaterings och terminalytor.

Tillvägagångssätt

Vår arbetsmodell är att alltid träffa dig som kund och diskutera igenom ditt behov i lugn och ro innan arbetet utförs. Vi går igenom vad som ska göras, hur vi ska gå tillväga, och vad det kommer att kosta. Du väljer mellan att låta oss göra allt från trädfällning, uppsågning till kubb till bortforsling av trädavfall och stubbfräsning eller bara låta oss ta ner trädet och lämna stambitar och grenar på plats. Oftast får du en kostnadsfri offert på plats redan vid första mötet, eller så skickar vi offerten via e-post eller brevledes. När arbetet utförs görs alltid en noggrann riskanalys inför varje fällningsmoment, en checklista gås igenom för att säkerställa att varje sig person eller egendom risker att skadas.

avverkning