Konsultering

Hur besiktar man träd

Flera faktorer påverkar ett träds säkerhet. Till exempel träd kan ha dubbla stammar med invuxen bark, spetsiga grenvinklar, stamfraktur, gren och stamröta. Grenar som gnider mot varandra kan orsaka grenröta och eventuellt grenbrott, felaktiga beskärningsmetoder leder till stamröta, grenröta och grenvinklar. Det finns också naturliga defekter i trädets struktur att tänka på. En tätt växande krona kan orsaka grenbrott, stambrott eller rotvälta vid extrema väderförhållanden. Grenar med övervikt kan fläka upp stammen med materiella skador. Dåligt ljusinsläpp som gör att grenar stängs av från trädet och ramlar ner till marken. Kontrollerar om de finns sprickor i marken eller rotskador. Arboristen använder kikare för att inspektera de övre grenarna i ett träd eller klättrar upp i kronan med klättersele för en närmare analys. Om vi upptäcker sjukdom, bakterier, svampar, barksprickor eller hål i grenar och stam utför vi ett strukturprov med en resistograf PD 500 för att bättre kunna avgöra vilken åtgärd som bör utföras. Om vi misstänker att det finns röta tar vi ett resistograf prov för att kontrollera hur mycket röta som finns i trädet. Mindre än 30 % frisk ved betyder vanligen att vi måsta ta bort trädet eller hamla det.

Trädskyddsplan

Inför planerade bygg- och anläggningsarbeten kan vi utforma en trädskyddsplan med syfte att identifiera träd som direkt eller indirekt påverkas av arbetet, vilka träd som är värda och möjliga att bevara, samt vilka åtgärder som krävs för att bevara träden och minimera de negativa effekterna. Exempel på åtgärder är att ange skyddszoner för trädes rotsystem, hur kompakteringsskador på rotsystemet ska undvikas och utformning av stamskydd och rotdraperier. Vi kan även hjälpa till vid provgrävning och utföra rotbeskärning.

Arboristerna kan även ge råd under planeringsfasen baserat på projektörens önskemål och övervaka implementeringen av trädskyddsåtgärder genom att informera entreprenörerna och följa upp åtgärderna.

Trädvårdsplaner

En trädvårdsplan ger en överblick på trädbeståndet och utgör ett värdefullt skötselunderlag. En trädvårdsplan fungerar även som framtida dokumentation.

Trädbesiktning

Kartläggning av rötskador med resistograf. En resistograf är ett praktiskt test och mätinstrument som arbetar enligt principen att mäta motstånd under borrning och leverera detaljerad information om insidan av trädet.

• Enheten är exakt och snabb, samtidigt som den orsakar minimal skada på trädet.
• Användningen av en resistograf kan förebygga olyckor och bidrar till att spara värdefulla träd.
• Resistografen kan upptäcka trädförfall, röta i olika stadier, ihåliga utrymmen och sprickor, årsringar, strukturer mm.

Okulärbesiktning granskar en konsulterad arborist följande symtom
• Blad – insekter, missfärgade, eller deformerade
• Bark – tecken på röta eller skada
• Grenar – vitalitet, svampar, övervikt, och hål i grenar
• Stam – svampar, insekter, vattenfickor, svulster, sprickor, frostsprickor, barksprickor och hål
• Rötter – rotskador eller sprickor i marken

Vad ingår i en trädvårdsplan
• Trädvårdsplan
• Inventering
• Protokoll
• Karta

Ett protokoll innehåller en besiktningsrapport med rekommendationer för säkerställning av träd, och förslag till förebyggande åtgärdar i prioritetsordning.
Önskar ni få en kostnadskalkyl för varje arbetsområde medföljer de trädvårdsplanen.
Sammantaget erbjuder vi dig som kund marknadens mest kostnadseffektiva helhetslösning, från planering till genomförande och underhåll.

Med hjälp av ljudimpulstomografen Rinntech ARBOTOM kan strukturen på stammen visualiseras för att man ska kunna få en fullständig och översiktlig bild av eventuella skador och håligheter i stammen.

Mätprincipen baseras på ljudimpulser och mätning av deras utbredningshastighet. Ljudimpulsernas hastighet korrelerar med tätheten av veden och indikerar därmed informationen över materialets kvalitet och struktur. Fast ved leder impulserna bättre för att den har en högre täthet. Rötskador och sprickor bromsar däremot ljudvågornas utbredningshastighet.

Inventering

Inventering av ett trädbestånd är alltid det första som görs innan rätt beslut kan fattas rörande trädbeståndets framtida vård och underhåll.

Trädvärdering

Olovlig trädfällning eller utförd stympning i stadsmiljö kan bli mycket dyrt
Hur går en trädvärdering till
Exempel – olovlig stympning av en prydnadsapel ca 50 år gammal. Skadestånd ex moms 40 546,00
Etableringskostnader
• Fällning och bortforsling ex moms 1 000,00
• Stubbfräsning ex moms 675,00
• Schakt och preparation planteringsgrop ex moms 977,00
• Jord ex moms 3 496,00
• Plantering ex moms 1 000,00
• Etableringsskötsel 5 år ex moms 11 100,00
• Pris nytt träd ex moms 5 040,00
Uträkning av trädets värde
Trädets värde i SEK = B x K x P x Å = ex moms 40 546,00

• Basvärdet (B)
• Konditionsfaktor (K)
• Placeringsfaktor (P)
• Åldersfaktor (Å)

Värdering av träd görs som oftast vid ett skadeståndsmål – där träd har fällts eller blivit skadade för att man ska kunna reda på vilket belopp som skadeståndskravet ska baseras på. Trädvärdering kan även krävas inför planerade byggnationer som kan medföra risk för trädskador för att man på detta sätt skulle kunna bestämma ett vitesbelopp redan i förväg. Vi utför trädvärderingar på uppdrag av privatpersoner, juridiska ombud, försäkringsbolag eller myndigheter.

Värderingsmetoden som vi främst använder oss av kallas bruksvärdesmetod och är framtagen för att främst kunna användas i offentliga eller tätbebyggda miljöer. Denna metod baseras på en uppskattning av återställningskostnader med nya träd i rimlig storlek. Vilken trädvärderingsmetod som är mest lämplig att använda sig av är fortfarande en omdiskuterad fråga eftersom det idag finns ett tjugotal olika värderingsmetoder där man inte sällan kommer fram till helt olika skadesummor.

sondering
tomografi
sondering
tomografi