Trädvård & Trädbeskärning i Stockholm

Regelbunden Trädvård

Träd behöver regelbundet vård för att bli friska och säkra. Trädvård skapar en bättre förutsättning för ljus, utsikt och framkomlighet. Trädbeskärning kan omfatta allt från att avskära torra grenar till reducering av hela trädkronor. Vår inställning är att beskära varsamt då hårda ingrepp förstör trädets hälsa. Efter en trädbeskärning bör trädet ha så mycket som möjligt av sin naturliga form intakt. Med vår beskärningsmetod siktar vi på att behålla träden vackra, friska och säkra. Trädvård är med andra ord otroligt viktigt för oss!

 

Fem skäl till att inte stympa träd

Stympning förstör träden biologiskt. Stympning förstör trädens skönhet för alltid. Stympningen minskar inte trädens storlek. Dessutom kostar det tid och pengar. Kontakta istället oss när det gäller trädvård i Stockholm med omnejd.

 

Våra arboristtjänster inom trädvård

• Beskärning
• Kronstabilisering
• Rötsondering
• Konsultering
• Trädbesiktning
• Trädvårdsplan
• Trädvärdering
• Återplantering

Trädvård & trädbeskärning i stockholm

Trädbeskärning på egen hand

Det är många som försöker ge sig på att beskära sina träd på egen hand, något som kan gå väldigt fel om man inte vet exakt hur man ska gå till väga. I värsta fall kan hela trädet dö, men en av de vanligaste bieffekterna av felaktig trädbeskärning är att trädet skjuter vattenskott. Beskär man trädet för hårt skjuter den ut långa, raka grenar för att kompensera för de grenar det blivit av med. Trädet försöker då desperat ta upp mer solljus och koldioxid via dessa nya grenar, eller vattenskott.

 

Ett bättre alternativ är att kontakta oss på Arboristerna när du behöver trädvård & trädbeskärning i Stockholm. Då får du arbetet korrekt utfört från början!

 

Tillvägagångssätt från idé till genomförande

Vår arbetsmodell är att alltid träffa dig som kund och diskutera igenom ditt behov i lugn och ro innan arbetet utförs. Vi går igenom vad som ska göras, hur vi ska gå tillväga, och vad det kommer att kosta. Du väljer mellan att låta oss göra allt från trädbeskärning till bortforsling av trädavfall eller bara låta oss beskära och lämna grenar på plats. Oftast får du en kostnadsfri offert på plats redan vid första mötet, eller så skickar vi offerten via e-post eller brevledes. När arbetet utförs görs alltid en noggrann riskanalys inför varje beskärningsmoment, en checklista gås igenom för att säkerställa att varje sig person eller egendom risker att skadas.

Pris 1. Endast beskärning.
Pris 2. Uppsamling av beskärnings avfall.
Pris 3. Bortforsling av trädavfall. Prisuppgifter hittar ni här!

Standard trädvårdsbeskärning

Är en förbyggande beskärning som innebär att döda, skadade, korsande, och för trädet olämpligt växande grenar avlägsnas. Denna form av beskärning hjälper trädet i dess framtida utveckling samtidigt som det gör trädet säkrare och vackrare.

Reducering från föremål

Innebär att vi klättrar längst ut på en gren och reducerar den från exempelvis tak, fasad, ledning, vägskylt eller belysning.

Trädruin

Är ett alternativ till att fälla gamla kulturhistoriska träd eller träd som kan ge ökad biologisk mångfald i ett trädbestånd. Vi säkerställer kronan genom att avlasta trädets grenstruktur.

Uppbyggnadsbeskärning

Uppbyggnadsbeskärning är en av de viktigaste förebyggande beskärningsmetoderna. Uppbyggnadsbeskärning sker efter att trädet är ordentligt etablerat. Syftet är att ge trädet ökade möjligheter att utvecklas, utifrån trädets naturliga kronform, och dessutom ge trädet en från början rätt formad grenstruktur som stärker trädet inför framtiden.

Säkerhetsbeskärning

Säkerhetsbeskärning innebär att döda grenar över 2 cm i diameter avlägsnas. Dessa beskärningar utförs oftast i trafikerade områden, t.ex. vid gångbanor, lekplatser, vägar, motionsslingor, där människor befinner sig.

Trädsäkring

Innebär att två eller flera delar av trädets krona förankras i varandra med ett speciellt dynamisk rep, särskilt anpassat för kronstabilisering i syfte att ge stöd och därigenom göra kronan stabilare. Används för träd som av naturen har utvecklat strukturella svagheter, t.ex. dubbla stammar med invuxen bark, spetsiga grenvinklar, stamfraktur, gren– och stamröta.

Kronlyft

Trädets krona höjs genom att ansa lägre grenar. Detta görs för att släppa in mer ljus, höja trädkronan över gångbanor eller vägar. Ibland måste det göras intill vägar så att lastbilar eller brandkår lättare ska komma förbi utan att skada värdefull utrustning på taket. Kronlyft kan också användas för att förbättra utsikten eller släppa in mer ljus i trädgården.

Kronurglesning

Kronutglesning används för att förminska vindfång på träd med tätt växande krona. En tätt växande krona kan orsaka stambrott, grenbrott eller rotvält vid extrema väderförhållanden. Metoden kan också användas vid behov av mer ljusinsläpp i trädkronan eller trädgården.

Kronreducering

Att genom beskärning krympa storleken i delar av, eller hela trädkronan utan att förlora dess naturliga form och utan att tillfoga trädet stora snittytor. Metoden innebär ett relativt stort ingrepp på trädet och bör endast användas i speciella fall och då med försiktighet.

Hamling

Historiskt sett hamlades träd för lövtäkt dvs. för att skaffa foder åt boskap. Alla träd lämpar sig inte för hamling. De klassiska sorterna i Sverige är pil, ask och lind, men alla träd som lätt producerar vattenskott kan hamlas. Sker detta vid marknivå kallas det stubbhamling. Knuthamling innebär att beskärningen sker på samma sätt men på flera knutor i ett symmetriskt uppbyggt grenverk. Det är viktigt att man inte skadar ”knutan” vid hamlingen. Denna metod är biologiskt försvarbar till skillnad från toppkapning och hård beskärning av äldre träd.

Formklippning

Formklippning innebär att trädet ges en geometrisk form som kontrolleras genom beskärning. Beskärningen påbörjas när trädet har uppnått önskad storlek. Därefter beskärs trädet varje växtperiod med häcksax.

Trädvård & Trädbeskärning i Stockholm