Frågor & Svar

FAQ

Här nedanför så hittar du svar på de flesta frågor som våra kunder brukar undra över. Är det något som inte finns med här så är det bara att höra av sig.

Är det dyrt att anlita en arborist?

Vi på Arboristerna använder särskilt anpassade maskiner och metoder vilket gör oss mycket kostnadseffektiva.

Så svaret är nej, det behöver inte bli dyrt att anlita en specialist. Dessutom tjänar du som beställare på att anlita personer som du vet har rätt kunskaper.

Utför Arboristerna arbeten åt privatpersoner?

Hälften av våra uppdrag är åt privat kunder

Behövs marklov för att fälla träd?

Trädfällningsförbud har införts i detaljplanen i vissa kommuner och marklov krävs. Det är du som beställare som är ansvarig för att eventuella tillstånd söks och godkänns. Kontakta berörd kommun för att ta reda på om det krävs tillstånd för att fälla dina träd.

Ingår bortforsling och stubbfräsning i priset för fällning?

Kostnaden för bortforsling och stubbfräsning anges som separata poster i offerten. Inte alla kunder önskar dessa tjänster så säg till inför offertbesöket vad du vill ha gjort.

Beskär Arboristerna fruktträd, häckar och buskar?

Vår inställning är att fruktträd bör beskäras varsamt och beskärningen anpassas till trädens form och växtsätt för ett friskt och vackert träd. En regelbunden underhållsbeskärning ger ett friskare träd med större mängd fruktved som ger bättre frukt.

Det finns inga inbetalningsuppgifter på offerten.

Efter det att arbetet är utfört skickar vi en faktura till beställaren om ingen annan överenskommelse gjorts. Är ni flera stycken som ska dela på betalningen, exempelvis för ett arbete gjort i en samfällighet, kan vi dela upp debiteringen i flera fakturor mot en kostnad av 100 kr/faktura.

RUT- / ROT-avdrag?

Till trädgårdsarbeten som ger rätt till skattereduktion räknas häckklippning. Till trädgårdsarbeten som inte ger rätt till skattereduktion räknas exempelvis planteringsarbeten, trädbeskärning, trädfällning*, röjning av sly, samt andra anläggningsarbeten som utförs på tomt eller i trädgård. Inte heller kostnad för transport av avfall ger rätt till skattereduktion. Skattereduktion för trädfällning/stubbfräsning kan medges då trädet/träden eller stubben/stubbarna står i direkt anslutning till bostadshus som skall tillbyggas, och tillbyggnaden ej kan ske utan att träd/stubbar avlägsnas.

Skall RUT- eller ROT-avdrag göras behöver vi inför fakturering ha uppgifter om ägares personnummer samt fastighetsbeteckning.

Transporterar Arboristerna bort avfallet efter utfört arbete?

För bortforsling av beskärnings- och fällningsavfall kan vi erbjuda två kostnadseffektiva alternativ:

Vid större mängder avfall och/eller dimensioner använder vi oss av en kranbil och kostnaden för transporten beräknas efter antal kubik. Vi debiterar bortforslingen för varje påbörjad mängd som motsvarar 10 kubikmeter, vilken är vår minimidebitering för all transport med kranbil. En uppskattning av mängden avfall görs av den prissättande arboristen vid offertbesöket (0-10 m3, 10-20 m3, 20-30 m3 osv) och den slutliga mängden avfall vi debiterar för bedöms vid hämtningen av vår lastbilsentreprenör.

Mindre mängder avfall efter exempelvis beskärningsarbeten flisar vi på plats med vår maskin som är anpassad till diameter upp till ca 35 cm. Kostnaden för arbetet med flisning och bortforsling uppskattas av den prissättande arboristen och uppges i offerten. Allt avfall transporteras bort inom 1-5 arbetsdagar om inte annan överenskommelse har gjorts.

Vad kan man göra med flisavfall?

Flis kan med fördel läggas på rabatter, runt buskar samt under träd som marktäckare och jordförbättring.

Hur går en stubbfräsning till? Vad kostar det?

Arboristerna har en självgående stubbfräs som kan fräsa bort stubbar utan att skada den omgivande marken. Priset för att fräsa bort en stubbe är beroende av dess storlek och belägenhet och därför tar vi gärna en titt på plats för att sedan lämna en offert. Kontakta oss gärna för ett offertbesök.

Stubbfräsning utförs under sommarhalvåret eftersom marken måste vara fri från tjäle.

Ingår bortforsling av avfallet efter en stubbfräsning?

För bortforsling av avfallet från stubbfräsning tillkommer kostnad för lastbilstransporten. Eftersom fliset från stubbfräsningen är uppblandat med grus och sten måste det forslas bort och tippas separat och kan inte blandas med övriga trädrester efter fällningen. En tippavgift om ca 2000 kr inklusive moms per ton debiteras utöver transporten.

Istället för att transportera bort fräsavfallet kan det med fördel läggas på rabatter, runt buskar och under träd som jordförbättrare.

När behövs säkerhetsbeskärning?

Säkerhetsbeskärning utförs vid risk för nedfallande grenar.
Vanligen utförs denna åtgärd då människor eller känsliga föremål finns i trädets omedelbara närhet.

Vilken årstid ska träd fällas?

Generellt sett kan man fälla träd när som helst. Ibland är tjälfrusen mark en fördel då man vill komma nära med lastbil eller lastmaskin utan att påverka marken. Benägenheten att skjuta rotskott varierar med årstid.

Vilken årstid ska träd beskäras?

Enligt Ed Gillman kan man beskära träd året om. Men det är inte optimalt på hösten när träden ska gå i dvala. Och på våren eftersom det är lätt att de blir barkslippage (barken lossnar runt snittet). Men är det bara små snitt och man är försiktig går de bra på våren också.

Så att man bara kan/ska beskära under JAS är en myt enligt ED. Han var jätte förvånad och frågade vad arboristerna gör resten av året.

Träd som blöder är:
Acer (lönn), Betula (björk), Carpinus (avenbok), Carya (hickory), Cladastris (gulved), Juglans (valnöt), Ostrya (humlebok) och Pterocarya (vingnöt).

Många Prunus-arter som körsbär och plommon lider under bakteriesjukdomen gummiflöde.

Olämplig tid för all beskärning
Under knoppsprickning och till lövens fulla utveckling förbrukar träden en stor del av sin förrådsenergi.

Alla skador, även beskärningssår, innebär för alla träd – särskilt de som är försvagade – en svår stressituation. Ett försvagat träd kan genom en beskärning vid denna olämpliga tidpunkt ödeläggas fullständigt.

Vad kostar fällning eller beskärning?

All arbete räknas in i tid och kubik lika med kostnad där efter får man ett fast pris.

Det ni själva kan göra innan ni kontaktar oss är att göra en detaljplan. Fundera igenom vad ni vill ha för arbete utfört t.ex. endast nertagning av trädet, beskärning, såga upp i 30cm kubbar, om ni ska ha bortforsling av trädavfallet eller endast grenar. Om trädavfall ska forslas bort hur långt träden står från vägkanten. Mer information on lastbilen finns på länken transporter.

Skicka gärna in en förfrågan till Arboristerna. Bifoga då bilder på ert träd där det framgår var trädet står i förhållande till olika känslig egendom så som hus, ledningar, andra träd, växter m.m. och skriv ner alla era önskemål. Där efter kan vi ge er ett kostnadsförslag eller kommer vi ut på plats. Kan ni inte ta bilder går de bra att markera träden. Vi arbetar vanligtvis så att varje träd inspekteras individuellt. Kunden får sedan ett fast pris på önskat arbete. Därigenom undviks att kunden blir stressad om något skulle krångla och dra ut på tiden. De underlättar för vår planering och kan där emot ge bättre service. Arboristerna gör gärna en gratis prissättning och ger råd vid större arbeten. Kontakta oss för en diskussion. Under 1 500kr inkl. moms kostar de mer för oss att komma ut till er en vad ni får betala oss och då är de bättre att få ett pris på plats.

 

Riktpris
Eftersom varje träd är unik, varierar i storlek och dessutom står på unika platser är det ytterst svårt att ge generella priser. Som riktpris kan man säga att nedmontering av ett normalstort träd kostar från 2 500 – 3 000 kr inkl. moms och uppåt. Beskärning, kronutglesning och reducering kostar ungefär detsamma. Vidare beror priset givetvis på hur mycket hjälp som önskas. All arbete räknas in i tid från träd arbete till uppsamling och bortforsling av träd avfall.

När behövs en trädbesiktning?

Kraven på träds säkerhet är stora. Det händer flera olyckor varje år genom att instabila och rötskadade träd kollapsar och orsakar allvarliga person- och materiella skador. Detta kan förhindras genom att besiktiga träd och därmed upptäcka och åtgärda riskträd i tid.

När behövs en trädvårdsplan?

En trädvårdsplan ger en nödvändig överblick över trädbeståndet och utgör ett värdefullt skötselunderlag som effektiviserar arbetsinsatserna och gör beståndet säkrare. Den fungerar även som en värdefull framtida dokumentation. Vi skapar trädvårdsplaner som passar era behov.

Markarbete måste jag betala för det?

Ja, vi är 2 st. en klättrande arborist och en markarbetare. Markarbetarens uppgift är att hjälpa arboristen och röja undan träd grenar och stammar.

Hur går de till?

Vi använder oss av en väl utarbetad klätterteknik som är säker, snabb och ger åtkomlighet över hela trädet utan användning av kostnadskrävande maskiner som t.ex. skylift eller mobilkran.

Har ni försäkringsbrev?

Arboristerna Trädvård Global Service prioriterar säkerheten. Både för sin omgivning och för den egna personalen. Noggrann analys av arbetet görs alltid innan arbetet påbörjas. Skulle trädet vara skadat eller på annat sätt olämpligt att klättra i avstår vi från klättring och försöker lösa jobbet på annat sätt, t.ex. genom att använda lift. Vi uppdaterar kontinuerligt vår kunskap och utrustning efter nya regler och arbetsförordningar t.ex. från Arbetsmiljöverket.

Inför varje arbete gör vi en riskanalys för att på så sätt upptäcka och minimera alla risker. Utifrån riskanalysen kan olika åtgärder tas för att inga incidenter skall hända så som avspärrningar.

Vi låter heller aldrig en person klättra ensam. Det finns alltid minst två personer med vid trädklättring.

Arboristerna innehar en företagsförsäkring i Länsförsäkringar, bestående dels av en Person-, och sakskada ingår.

Högsta ersättning

– per skada   10 000 000 kr

– per försäkringsår   20 000 000 kr

Vid förfrågan kontakta

Länsförsäkringar Stockholm i Täby

Gruppnummer: 08-562 835 70

Försäkringsnummer: 9059117*02

Får jag betala för en Offert?

Nej, vi erbjuder ett kostnadsfritt besök inom Stockholm län.

Framskörnings avgifter tillkommer de?

Ja, om kostnaden understiger 1 875kr inkl. moms

Ska jag var hemma när ni kommer?

Enklast är om ni fotograferar eller markerar ut träden och skriver ner en detaljplan.

Från offertförfrågan till utfört arbete – så går det till

1. Förfrågan

  • Du kontaktar oss via formuläret nedan och beskriver vad du önskar få utfört

 

2. Besök

  • Vi kommer ut till dig på ett offertbesök där vi tillsammans kan titta på träden och diskutera vad som ska göras utifrån dina önskemål och vad som är bäst för träden.

 

3. Offert

  • Några dagar efter besöket får du en offert skickad till dig. Vi ger dig alltid ett fast pris på arbetskostnaden. Kostnader för transporter/bortforsling kan vara rörliga och det står också specificerat i offerten.

 

4. Beställning

  • Om du vill beställa arbetet så hör du av dig till oss via mejl eller telefon. Meddela oss om eventuella ändringar och fastighetsägarens personnummer om du önskar använda RUT-/ROT-avdrag.

 

5. Utförande

  • Vi planerar in ditt arbete och kontaktar dig med förslag på möjligt arbetsdatum. Vårt arbetslag kommer till arbetsplatsen någon gång mellan kl. 7-16 den aktuella dagen. De har med sig din offert som underlag och en skiss över området från offertbesöket. Du behöver inte vara hemma för att ta emot dem utan de klarar sig på egen hand.

 

6. Faktura

  • Faktura skickas ut efter arbetet har utförts.